Organizing Committee:

Honorary Chairs
Armando W. Colombo (DE)
Xinghuo Yu (AU)
Makoto Iwasaki (JP)
Yang Shi (CA)
Huijun Gao (CN)
Shichun Yang (CN)
Xiangyang Xu(CN)
Jun Li(CA)

Conference General Chairs
Hui Zhang (CN)
Kamal Al-Haddad (CA)

Technical Program Chairs
Luis Gomes (PT)
Fang Fang (CN)
Ya-Jun Pan (CA)
Bin Zhang (US)
Huiping Li (CN)
Bin Yu (CN)
Yan Shi (CN)
Weida Wang (CN)
Shihua Li (CN)

Publications Chairs
Jinhua She (JP)
Roberto Oboe (IT)
Fei Miao (US)
Dawei Shi (CN)
Akshay Rathore (SG)
Caizhi Zhang (CN)

Publicity Chairs
Benedikt Lücke (GE)
Fengjun Li (US)
Tao Yang (CN)
Amir Farakhor (US)
Claudia-Melania Chituc (DE)
Yunfeng Hu (CN)

Special Sessions Chairs
Mingxi Liu (US)
Hongyi Li (CN)
Fei Gao (FR)

Industry Forum Chairs
Victor Huang (US)
Michael Condry (US)
Yebin Wang (US)
Guizhen Yu (CN)
Yixin Dai (CN)

Financial Chairs
Kunwu Zhang (CA)
Jicheng Chen (CN)

Local Arrangement Chairs
Peng Dong (CN)
Xinhua Liu (CN)
Bingtao Ren (CN)
Zhiyang Ju (CN)

Award Chairs
Jing Lin (CN)
Huiping Li (CN)
Huazhen Fang (US)
Chen Lv (SG)

 

© Copyright 2024-2025 – INDIN 2024 - CN